ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole Samorządowe nr 71 jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Białymstoku przy ul. Dziesięciny 50
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Białystok.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
 5. Pełna nazwa przedszkola używana na pieczęciach, szyldach brzmi:

Przedszkole Samorządowe Nr 71

15 – 807 Białystok; ul. Dziesięciny 50 

 tel: 085 65 42 847

 Przedszkole Samorządowe NR 71 w Białymstoku działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr. 95 poz. 425 z 1991r. ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
 2. Aktu założycielskiego. 
 3. Statutu Przedszkola Samorządowego NR 71 w Białymstoku

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz w podstawie programowej.

 1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
 2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku. Uchwała nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok oraz Zarządzenie Nr 3892/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wykonania w/w uchwały.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z trzech posiłków dziennie wszystkim uczęszczającym dzieciom i pracownikom przedszkola
 4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala dyrektor z intendentem w porozumieniu z Radą Rodziców po kalkulacji kosztów zużytego surowca. 

 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwu nauczycielek zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 2. W wyjątkowych sytuacjach oddział może liczyć więcej jak 25 dzieci.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele, w miarę możliwości organizacyjnych, pracują z tymi samymi dziećmi przez cały okres ich pobytu w przedszkolu.
 4. Nauczyciele odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci od chwili wejścia dziecka do sali do momentu przekazania dziecka dla rodziców lub prawnych opiekunów.
 • zapewniają pełne bezpieczeństwo dzieciom w powierzonym im oddziale, w czasie zabaw, zajęć edukacyjnych, przebywania na terenie ogrodu przedszkolnego oraz podczas spacerĂłw i wycieczek
 • po zakończeniu pracy oddziału nauczyciel przekazuje dzieci nauczycielowi dyĹźurującemu, ktĂłry od tego momentu przejmuje odpowiedzialność za powierzone mu dzieci

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź osobę dorosłą zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną przez rodziców na piśmie.
 3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców i może być skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola lub może być odwołane w każdej chwili.
 4. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez osobę nieletnią /rodzeństwo/, która ma ukończone 15 lat, muszą być jednak spełnione określone warunki: pisemne upoważnienie do odbioru dziecka udzielone przez rodziców /prawnych opiekunów/, potwierdzone w obecności dyrektora przedszkola lub nauczyciela.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do 8.30.
 7. W wyjątkowych przypadkach jest dopuszczane późniejsze przyprowadzenie dziecka po wcześniejszym uprzedzeniu nauczyciela osobiście lub telefonicznie.
 8. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 17.30.
 9. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna: w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, przekazać je nauczycielce w odpowiednim oddziale.
 10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 11. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).
 12. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez pół godziny. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji

 Organy przedszkola

Organami przedszkola są:

 • dyrektor przedszkola,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodzicĂłw

Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez organ prowadzący.

Organizuje i kieruje procesem dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz, Odpowiada za organizację i przebieg administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

Rada Pedagogiczna realizuje statutowe zadania przedszkola w zakresie wychowania, nauczania i opieki.

Rada rodziców stanowi reprezentację  rodziców  dzieci  uczęszczających do  przedszkola. Stanowi  społeczny  organ  opiniodawczy, doradczy  i  decyzyjny  przedszkola. Współdziała  z  radą  pedagogiczną  i  pozostałymi  rodzicami  w  celu  ujednolicenia  oddziaływań  wychowawczych. Kadencja  Rady  Rodziców  trwa  jeden  rok  szkolny  Rada  Rodziców  może  gromadzić  fundusze  przeznaczone  na  wspieranie  statutowej  działalności  przedszkola.

Rada pedagogiczna i Rada  Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa

Rekrutacja 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej pełnej dostępności.
 2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola ustala co roku organ prowadzący.
 3. Do Przedszkola Samorządowego Nr 71 w Białymstoku przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat ( w wyjątkowych przypadkach 2,5 lat) z zachowaniem kryteriów przyjęć wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.:
 4. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są do podpisania w wyznaczonym terminie umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola, która jest potwierdzeniem karty zgłoszenia. Nie podpisanie umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca. Na zwolnione miejsce wprowadzane jest kolejne dziecko z listy dzieci nieprzyjętych i rezerwowych.
 5. Informacje o wynikach rekrutacji wywieszane są w wyznaczonym przez organ prowadzący terminie na terenie przedszkola w miejscu dostępnym wszystkim zainteresowanym.
 6. W trakcie roku szkolnego w miarę zwalnianych miejsc naboru uzupełniającego dokonuje dyrektor
 7. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą korzystać z opieki w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli polskich.   

Informacja o opłatach 

UCHWAŁA NR XLIX/561/13

RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia   udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i

art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,  Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.   1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.  818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.  1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.  1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.  991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz.  1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i poz. 827) uchwala się, co następuje: 

§1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć:

a) przedszkole ogólnodostępne,

b) przedszkole integracyjne,

c) przedszkole z oddziałami integracyjnymi,

d) przedszkole z oddziałami specjalnymi,

e) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,

f) punkt przedszkolny;

2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

§2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie,

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

 1. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa

w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

 

§3. 1. Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

 1. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

pobytu dziecka w przedszkolu, z zastrzeşeniem § 4 ust 1 i 2.

 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn:

stawki godzinowej, o ktĂłrej mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas

określony w § 2, wskazanej przez rodziców, oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu i wnoszona

jest z gĂłry, z zastrzeĹźeniem ust. 4.

 1. Rozliczenie miesięcznej wysokości opłaty za czas faktycznej realizacji odpłatnych świadczeń

w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczenia, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której

mowa w ust. 2 oraz liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony

w § 2.

§4. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2:

1) o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

indywidualnych lub zespołowych;

2) o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek

rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej,

uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.

 1. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białystok korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny.

 1. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
 2. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg określonych w ust. 1, przysługuje tylko jedna ulga

wybrana przez rodzicĂłw.

§5. Opłaty, o których mowa w § 3 i § 4 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.

§6. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń oraz odpłatności, o ktĂłrych mowa w § 3 – 5, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka, ktĂłra określi  w szczegĂłlności: okres, na jaki jest zawierana, wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, zakres  korzystania z posiłkĂłw oraz termin wnoszenia opłat.

§7. Rozliczenie opłat wniesionych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały wg zasad

określonych w § 3 i § 4, nastąpi w terminie do dnia 10 listopada 2013 r.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§9. Traci moc uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zmieniona uchwałą Nr XLVII/520/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r.  (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2011 r., Nr 197, poz. 2393 i z 2013 r. poz. 2490).

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                        Sławomir Nazaruk