WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji, samodzielnie rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 • Zajęcia wychowawczo dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone   na wysokim poziomie. Umożliwiają wyrównywanie szans edukacyjnych Dzieci maja stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoka jakość pracy przedszkola, zadowolenie dzieci i rodziców oraz sukcesy w konkursach, olimpiadach i prezentacjach na forum miejskim i krajowym.
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa przestrzegając praw dziecka, dając dzieciom możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania i wzbogacają wiedze o otaczającym świecie.
 • Wychowankowie i rodzice mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój.
 • Nauczycielki w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętności do atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, maja wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Traktuje rodziców jak swoich sojuszników i partnerów w skoordynowanych działaniach na rzecz dzieci.
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą . Tworzą przyjazna atmosferę dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalowa wyposażając sale w nowoczesny sprzęt, nowe meble, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
 • Dzięki skutecznej promocji i efektywnej pracy nasze przedszkole ma dobrą opinie w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia doskonałe działania dydaktyczno wychowawcze i wpływa na wysoka ocenę Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym dzieci.
 • Przedszkole jest  zarządzane  w  sposób  sprawny  i  nowoczesny  a  wszyscy  pracownicy  maja  satysfakcję  ze  swojej  pracy.