DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Samorządowe nr 71 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www 71ps.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu,
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
• niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
• filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Deklarację sporządzono dnia: 02.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data publikacji strony internetowej: 07.03.2015r.
Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2021r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 1. SKRÓTY KLAWIATUROWE
  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: ps71@um.bialystok.pl
  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 6542847. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie w sposób alternatywny informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.
 3. INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób otrzymania informacji zwrotnej. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 4. DOSTĘPCZOŚĆ ARCHTEKTONICZNA
  Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku jest częściowo dostosowane do osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami. Wejście na teren przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Placówka mieści się w piętrowym budynku, otoczonym ogrodem. Drzwi wejściowe do budynku oraz wiatrołapu są szklane.
  Placówka posiada podjazdy i bezpośrednie wejścia, pozwalające takim osobom na wejście do placówki i poruszanie się po niej. Przedszkole nie posiada windy osobowej pozwalającej na poruszanie się osobom niepełnosprawnym na poszczególne kondygnacje budynku. W ciągach komunikacyjnych zainstalowane są wizualne i podświetlane oznaczenia dróg komunikacyjnych… Na każdym poziomie budynku są umieszczone graficzne plany przedszkola i ewakuacji. W placówce są opracowane procedury bezpieczeństwa, w tym również ewakuacji. Osoby korzystające z pomocy psa asystującego i psa przewodnika mogą przebywać na terenie przedszkola na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż.
  W placówce nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub piśmie wypukłym, brak systemów udźwiękawiających.
  Na placu zabaw umieszczone są urządzenia spełniające wymagania dzieci sprawnych.
 5. DOSTĘPNOŚĆ MOBILNA
  W placĂłwce brak aplikacji mobilnych.